Όροι χρήσης

Όροι χρήσης

Καλώς ήλθατε στο Pharmareport.

 

Είναι χαρά μας να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα μας και να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε μέσω αυτής. Σας παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι η χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας προϋποθέτει την αποδοχή εκ μέρους σας των Όρων Χρήσης (εφεξής, Όροι) , οι οποίοι αποτελούν μία δεσμευτική σύμβαση μεταξύ μας, που συνάπτεται τη στιγμή κατά την οποία κάνετε την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα.

Οι Όροι περιλαμβάνουν τόσο τις διατάξεις που ορίζονται στο παρόν έγγραφο, όσο και άλλες που ενδέχεται να υποβληθούν σε εσάς στο μέλλον, σε σχέση με συγκεκριμένες προσφορές υπηρεσιών. Εάν χρησιμοποιείτε το Pharmareport, θεωρείται ότι επιβεβαιώνετε την αποδοχή εκ μέρους σας των Όρων και τη συμφωνία σας ως μέρος της παρούσας δεσμευτικής σύμβασης. Είναι δυνατόν να υπάρξουν αλλαγές σε αυτούς τους Όρους, λόγω εσωτερικών αλλαγών, είτε αλλαγών στη νομοθεσία. Για κάθε αλλαγή, θα επιδιώκουμε να σας ειδοποιούμε έγκαιρα, εκτός αν υπάρξουν αλλαγές στη νομοθεσία που θα επιβάλλουν άμεση τροποποίηση των Όρων, οπότε θα σας ενημερώσουμε το ταχύτερο δυνατόν είτε μέσω της ιστοσελίδας, είτε μέσω αποστολής email. Εφόσον μετά την ενημέρωση αλλαγών στους Όρους συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, θεωρείται ότι τις αποδέχεστε και δεσμεύεστε από αυτές. Καμία άλλη αλλαγή στους Όρους δεν ισχύει, εκτός εάν ορίζεται αλλιώς σε γραπτή συμφωνία μαζί σας, υπογεγραμμένη τόσο από εσάς, όσο και από την εταιρεία NOUFIO Υπηρεσίες Επικοινωνίας Μονοπρόσωπη ΕΠΕ.

 

1. ΟΡΟΛΟΓΙΑ:

2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

 1. Πρόσβαση: Με την αποδοχή αυτής της Συμφωνίας και των Όρων που περιέχει, παρέχεται στο Χρήστη η δυνατότητα εισόδου και πρόσβασης στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας, σύμφωνα με τους ειδικούς όρους του πακέτου συνδρομής που θα επιλέξει.
 2. Σύνδεση στο Internet: Θα πρέπει ο Χρήστης να διαθέτει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η NOUFIO δεν εγγυάται τη συμβατότητα της Εφαρμογής με όλα τα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο και τα λειτουργικά συστήματα και δεν έχει καμία υποχρέωση να την εξασφαλίσει. Τυχόν χρεώσεις που σχετίζονται με την πρόσβαση αυτή αποτελούν ευθύνη του Χρήστη, ο οποίος επιπλέον πρέπει να διαθέτει τις απαραίτητες προϋποθέσεις και εργαλεία για την πρόσβαση στο διαδίκτυο ή σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Οι δαπάνες για την απόκτηση οποιουδήποτε απαιτούμενου υλικού είναι αποκλειστικά δική του ευθύνη.
 3. Προϋποθέσεις Εγγραφής: Ο Χρήστης πρέπει να δημιουργήσει ένα λογαριασμό για να αποκτήσει πρόσβαση στην Εφαρμογή, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής. Για το σκοπό αυτό, συμφωνεί να παρέχει κατά την εγγραφή του πλήρεις, ακριβείς, επίκαιρες και αληθείς πληροφορίες και να ενημερώνει για οποιαδήποτε μεταβολή των ανωτέρω πληροφοριών.

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ
 1. Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα δεδομένα που εισάγει στο λογαριασμό του. Όλα τα δεδομένα φαρμακείου, που απαιτούνται για να λειτουργήσουν σωστά οι υπηρεσίες του Pharmareport, θα πρέπει να παρέχονται από αυτόν, μέσω της διαδικασίας που σχετίζεται με το εμπορικό πρόγραμμα που χρησιμοποιεί. Παράλειψη παροχής μέρους ή όλων των δεδομένων, που απαιτούνται για την επιτυχή λειτουργία της Εφαρμογής δεν αναιρεί αυτή τη συμφωνία ή την υποχρέωσή του Χρήστη να πληρώσει τη συνδρομή του.
 2. Η ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχει στο Χρήστη η Εφαρμογή εξαρτάται αποκλειστικά από την ορθότητα και την πληρότητα των δεδομένων που εισάγει σε αυτήν. Τυχόν εξαγωγή εσφαλμένων πληροφοριών, η συμπερασμάτων, είτε λόγω ελλιπών ή εσφαλμένων δεδομένων, είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο, δεν δίδει κανένα δικαίωμα απαίτησης προς τη Noufio.
 3. Πνευματική Ιδιοκτησία: To domain Pharmareport.gr και το εμπορικό όνομα Pharmareport® ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα στη NOUFIO, καθώς και όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (δομή, κείμενα, κλπ). Εξαιρούνται τα δεδομένα τα οποία εισάγει ο Χρήστης, τα διαγράμματα και οι αναφορές που δημιουργούνται στο λογαριασμό του, των οποίων ο Χρήστης είναι αποκλειστικός κάτοχος.
 4. Αναβαθμίσεις: Κατά τη διάρκεια της συμφωνίας αυτής, εάν γίνουν αναβαθμίσεις της έκδοσης της Εφαρμογής, ο Χρήστης δεν χρεώνεται με πρόσθετη αμοιβή, πέραν της συνδρομής την οποία έχει επιλέξει. Σε περίπτωση που η Εφαρμογή προσφέρει στο μέλλον πρόσθετες προαιρετικές υπηρεσίες και λειτουργίες , ο Χρήστης μπορεί να επιλέξει προαιρετικά τη χρήση τους με επιπλέον χρέωση.

 

4. ΑΠΟΡΡΗΤΟ

 1. Εμπιστευτικότητα: H NOUFIO τηρεί την εμπιστευτικότητα όλων των πληροφοριών και των στοιχείων του Χρήστη και σε καμία περίπτωση δεν συλλέγει ή συγκεντρώνει δεδομένα και πληροφορίες του Χρήστη. Οι περιορισμοί αυτοί δεν αφορούν πληροφορίες, οι οποίες είναι γενικά διαθέσιμες και γνωστές στο κοινό
 2. Τα δεδομένα και οι πληροφορίες του Χρήστη παραμένουν στην πλήρη κυριότητά του, της NOUFIO μη δυνάμενης να τα ανακτήσει και να τα αξιοποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο.

 

5. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

Για να μπορέσει να λειτουργήσει η Εφαρμογή, ο Χρήστης δηλώνει ότι δέχεται την ανάρτηση περιεχομένου που αφορά τα δεδομένα του και τις πληροφορίες που τον αφορούν μόνο στο λογαριασμό που έχει δημιουργήσει με την εγγραφή του.

 

6. ΕΥΘΥΝΗ

Η NOUFIO:

 

7. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν κηρύσσεται έκπτωτο λόγω της τυχόν μη συμμόρφωσης με τους όρους της παρούσας συμφωνίας, εφόσον η αδυναμία οφείλεται σε «ανωτέρα βία», πράξεις της κυβέρνησης, πυρκαγιές, πλημμύρες, επιδημίες, έλλειψη υλικών, εγκληματικές πράξεις, μη διαθεσιμότητα επικοινωνιών, εγκαταστάσεων ή υπηρεσιών τρίτων, μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας ή οποιαδήποτε αιτία ή κατάσταση πέρα ​​από τον έλεγχό τους.

 

8. ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ
Η κοστολόγηση των υπηρεσιών της Εφαρμογής βρίσκεται στην ιστοσελίδα Pharmareport.gr και υπογράφεται από το Χρήστη και τη NOUFIO κατά την εγγραφή του. Ο Χρήστης μπορεί να επιλέξει ένα πρόγραμμα ("πακέτο") υπηρεσιών. Εκτός αν άλλως συμφωνηθεί εγγράφως, οι υπηρεσίες της Εφαρμογής προς το Χρήστη παρέχονται μόνο μετά από την πλήρη εξόφληση του αναλογούντος ποσού μέσω διαδικτύου. Ο Χρήστης λαμβάνει με την εγγραφή και εξόφληση τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.

 

9. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας συμφωνίας, η NOUFIO θα παρέχει στο Χρήστη υποστήριξη για τη λειτουργία της Εφαρμογής (help desk) μέσω email, είτεμ μέσω τηλεφώνου κατά τη διάρκεια του ωραρίου Δευτέρα - Παρασκευή, 9.00' - 17:00'.

 

10. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

Η παρούσα σύμβαση ισχύει για αόριστο χρονικό διάστημα. Εφόσον δεν ανανεωθεί η συνδρομή του Χρήστη, ο λογαριασμός του απενεργοποιείται και διαγράφονται τα αποθηκευμένα στοιχεία του. Σε περίπτωση που ο Χρήστης επανενεργοποιήσει το λογαριασμό του, θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τους αρχικούς κωδικούς εισόδου στην Εφαρμογή, θα έχει απολέσει όμως τα αποθηκευμένα στοιχεία του.

Η NOUFIO μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση ανά πάσα στιγμή και κατά την κρίση της, σε περίπτωση παραβίασης από το Χρήστη των υποχρεώσεων που ορίζονται σε αυτούς τους Όρους.

Η NOUFIO διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την εγγραφή σε οποιονδήποτε χρήστη που δεν ανταποκρίνεται στις προαναφερθείσες προϋποθέσεις, ή να διακόψει την πρόσβαση χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σε όλες τις υπηρεσίες της Εφαρμογής σε κάθε χρήστη που παραβιάζει το νόμο με οποιονδήποτε τρόπο.

11. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η παρούσα Συμφωνία διέπεται από τους νόμους της Ελλάδας. Τα δικαστήρια Αθηνών θα έχουν την αποκλειστική δικαιοδοσία για την εκδίκαση τυχόν διαφορών που προκύπτουν από την παρούσα συμφωνία

 

12. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. Η παρούσα συμφωνία αντικαθιστά οποιαδήποτε προηγούμενη προφορική ή έγγραφη δήλωση ή συμφωνία και μπορεί να αλλάξει μόνο με έγγραφη τροποποίηση.
 2. Σε περίπτωση που μία ή περισσότερες από τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας βρεθεί είτε μη συμβατή με την κείμενη νομοθεσία ή μη εφαρμόσιμη, δεν θίγονται οι λοιπές άλλες διατάξεις της παρούσας συμφωνίας και θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.